Horácké novinyVychází každý týden ve středu a v pátek. Objednávka předplatného

Jeden ulovený zajíc na 200 hektarů honební plochy, to je důkaz totální devastace zemědělské krajiny

15.05.2018

Náměšťsko (ts, ap) - Hospodářský rok 2017 si budou určitě i myslivci na Náměšťsku pamatovat zejména v souvislosti s výskytem afrického moru prasat v České republice. Přestože se situace trochu zklidnila a počty uhynulé zvěře narůstají již jen občasnými nálezy, je zřejmé, že tato nebezpečná choroba je velmi blízko a riziko přenosu do okresu Třebíč je vysoké. Navíc je AMP na hranicích Ukrajiny se Slovenskem a v Polsku je několik velkých ohnisek.


Myslivecké hospodaření roku 2017

Plán mysliveckého hospodaření v honitbě se zpracovává na období od 1. 4. do 31. 3. následujícího roku, takže pokud hovoříme o hospodářském roce 2017, je to období od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2018.

V letošním roce se v dubnu konal 13. ročník regionální chovatelské přehlídky trofejí v Náměšti nad Oslavou v obřadní síni tamního státního zámku. Nejlepší trofeje byly poté převezeny do Třebíče na okresní přehlídku. Správní obvod obce s rozšířenou působností Náměšť nad Oslavou tvoří v současnosti 20 honiteb. Z toho je 14 honiteb společenstevních a 6 vlastních. Z uznaných 20 honiteb jsou dvě obory (držitelem obou jsou Lesy České republiky, s. p.) a součástí jedné honitby je uznaná Bažantnice (honitba Oslava – MS Náměšť nad Oslavou). Celková výměra honebních pozemků je 18 077 ha.

Co ukázal lov zvěře

Lov divočáků na Náměšťsku byl o něco nižší, přesto nelze předpokládat, že je to celkovým snížením početních stavů zvěře, ale spíše lokální migrací, protože např. ve správním obvodu ORP Třebíč, bylo uloveno divočáků více než v předchozím roce. Srnčí zvěře se loví kolem 500 kusů. Početní stavy jsou poměrně vysoké a je tedy možné se zvěří řádně hospodařit a tedy ji i lovit. S vysokými stavy zcela jistě souvisí šíření papilomatózy, se kterou se dnes potýkají myslivci prakticky ve všech honitbách.

Narůstají stavy daňčí zvěře ve volnosti. Z toho plynou vyšší plány lovu této zvěře na letošní rok, ale také se objevují škody na lesních a zemědělských kulturách. Na přehlídce bylo letos několik trofejí daňků II. a III. věkové třídy a doufejme, že tedy skončila doba, kdy jsme na výstavě viděli z volnosti pouze špičáky. Nejvíce daňčí zvěře bylo paradoxně uloveno v honitbě, kde nejsou stanoveny minimální a normované stavy. Držitelé a uživatelé honiteb by se mohli zamyslet nad obnovením oblasti chovu daňčí zvěře. K tomu by bylo vhodné přizvat i uživatele sousedních honiteb.

Drobnou zvěř čeká tragédie, pokud se nezmění způsob zemědělského hospodaření v krajině. Široko záběrové stroje, opakované postřiky, včetně celoplošné desikace – pro drobnou zvěř je to každodenní boj o holé přežití.

Srnec obecný

Srnčí zvěř se vyskytuje (vyjma Obory Jinošov) ve všech honitbách, má stanoveny minimální a normované stavy (mimo obou obor) a uživatel honitby pro ni zpracovává plán chovu a lovu. V hospodářském roce 2017 bylo uloveno celkem 517 kusů srnčí zvěře. Z toho 130ks je úhyn zvěře v době lovu. To představuje 25%. Výše lovu je podobná předchozím letům, reálně se pohybuje mezi 350 a 380 ks ročně. Ostatní kusy jsou vykázány jako uhynulé. Tentokrát je vyšší úhyn i u srnců, přesto je to přibližně třetina proti srnám. Vzhledem k hrozbě výskytu afrického moru u prasat a absencí drobné zvěře vzrůstá na významu opatrný přístup myslivců k srnčí zvěři. Je možné, že to bude jediná zvěř, se kterou půjde smysluplně hospodařit. V hospodářském roce 2017 byl uloven pouze jeden srnec, který dosáhl svou bodovou hodnotou na medaili.

Daněk skvrnitý

Těžiště chovu daňčí zvěře ve správním obvodu Náměšť n. Osl. je Obora Kralice (282 ha). V Oboře Jinošov (32 ha) jsou již také vyšší stavy zvěře, které umožnily sestavit plán lovu. V Oboře Kralice došlo k zásadní změně. Od 1. dubna 2017 je uživatelem honitby její držitel, tedy Lesní správa Náměšť. Radikálně se změnily počty a druhy chované zvěře. Nově byly stanoveny normované stavy pro jelena, které jsou stejně vysoké jako u daňka, tj. 94 ks. Z tohoto důvodu došlo k redukci daňčí zvěře v oboře. Z toho plyne také rekordní lov daňčí zvěře na Náměšťsku v roce 2017.

Mimo obory jsou minimální a normované stavy stanoveny v dalších šesti honitbách (LČR Mohelno, LČR Březník, LČR Oslava, Hartvíkovice, Mohelno a Vícenice). Ve čtyřech honitbách (Březník, Oslava, Naloučany a Kladeruby nad Oslavou) byl povolen lov na základě výjimky dle zákona o myslivosti.

V hospodářském roce 2017 bylo v celé oblasti uloveno 196 ks daňčí zvěře (z toho 11 ks tvoří úhyn v době lovu). To je o sto kusů více než před rokem. V Oboře Kralice bylo uloveno celkem 137 ks, v Oboře Jinošov již 14 ks, ale i lov ve volnosti má stoupající tendenci (44 ks v roce 2018). Po mnoha hojných letech byla letos na přehlídku předložena pouze jedna trofej daňka, která dosáhla na medaili, a to bronzovou.

Muflon

V Oboře Kralice bylo v roce 2017 uloveno 7 muflonů. Hodnotitelské komisi nebyla předložena žádná trofej. S trofejemi mufloní zvěře se již v příštích letech setkávat nebudeme, protože tato zvěř nebude v oboře chována.

Jelen evropský

V hospodářském roce 2017 bylo v oblasti Náměšťska uloveno 29 ks vysoké zvěře. Jeden jelen byl uloven v honitbě Jasenice, ostatní kusy byly uloveny v Oboře Kralice. Po stanovení normovaných stavů se již se zvěří hospodařilo dle schváleného plánu. Celkem bylo uloveno 12 jelenů, ale většina těch nejkvalitnějších nebyla předložena hodnotitelské komisi ani na výstavu trofejí (byly předloženy pouze fotografie). Snad se v příštích letech podaří alespoň některou z nejsilnějších trofejí od lovců pro přehlídku získat.

Prase divoké

Těžiště výskytu černé zvěře zůstává na Náměšťsku v honitbách kolem řek Chvojnice a Oslavy, kde je ulovena převážná část této zvěře. Nejvíce černé zvěře bylo uloveno v honitbách Březník (86 ks), Hartvíkovice (60 ks), LČR Chvojnice (59 ks) a Mohelno (58 ks). Vzhledem k tomu, že v žádné honitbě nedosahuje výměra lesních pozemků 1000 ha, ne- jsou v honitbách stanoveny minimální a normované stavy pro černou zvěř.

V roce 2017 výrazně povolení lovu, lov zvěře a také způsoby lovu zvěře ovlivnil výskyt afrického moru prasat (AMP) na Zlínsku. Nařízením Státní veterinární správy byl povolen lov černé zvěře bez omezení věku celý rok, a to za využití některých dříve zakázaných způsobů lovu zvěře. Na Náměšťsku se to projevilo zejména vyšším počtem ulovených bachyní a kňourů. I přes motivační příspěvky byl lov o více než sto kusů nižší než v předchozím roce a dle vyjádření uživatelů zvěře i pobytových známek, jsou stavy černé zvěře nižší než v předchozích letech. Je třeba zdůraznit, že snížení stavů černé zvěře může omezit rychlost šíření AMP, ale také snížit škody na zemědělských plodinách. Počty ulovené zvěře za posledních 22 let ale ukazují, že lov černé zvěře je několika- násobně vyšší. Přesto jsou stále slyšet stesky myslivců, že prasata nejsou nebo je jich málo. Na přehlídku byly předloženy zbraně kňourů z honiteb Jasenice, Mohelno a Březník. Zbraně z honitby Mohelno dosáhly hodnoty bronzové medaile.

Zajíc polní, bažant obecný a kachna divoká

Pomyslné dno počtu ulovených zajíců polních je opět níže. V roce 2017 bylo uloveno pouhých 86 kusů. To vše ve 14 honitbách, kde se se zajícem hospodaří (více než 14 tis ha honební plochy). Loví se 0,6 ks zajíce na 100 ha honební plochy. Pokud bude současný trend pokračovat, může zajíce potkat podobný osud jako koroptev. Zemědělské hospodaření, silniční doprava, nedostatek vody a narůstající stavy lišek a další škodné zvěře nedávají příliš nadějí na zlepšení stavu. I myslivci mohou ke zvýšení počtu drobné zvěře obecně přispět (políčka pro zvěř, remízky, lov škodné zvěře, pachové ohradníky k silnicím, napajedla ad.). Pokud se ale nic nezmění zejména v národní zemědělské politice, nepomůže drobné zvěři nic. Jsme svědky totální devastace zemědělské krajiny (větrná a vodní eroze, naprostá likvidace plevelů, hmyzu a s tím související úbytek dalších organismů vázaných na polní ekosystémy – zpěvní ptáci, zvěř).

Výše lovu bažantí zvěře je každoročně závislá především na množství zvěře ulovené v Bažantnici (honitba Oslava Mysliveckého spolku Náměšť nad Oslavou). V loňském roce to bylo pouze 411 bažantů. Naopak ve volnosti je bažant loven minimálně. Jedná se o jednotky kusů z divokých populací. Část zvěře ulovené ve volnosti jsou odchovaní a vypuštění jedinci z voliérových chovů.

Kachna divoká je v posledních letech lovena na tahu. V roce 2017 vypouštěli do honitby kachny z umělých chovů dva uživatelé honiteb. V honitbě Vícenice se to projevilo zvýšeným lovem. Celkem bylo uloveno 237 kachen.

Ostatní druhy zvěře

Do této kategorie patří především lov zákonem povolených šelem. Lišky obecné bylo v roce 2017 uloveno 306 kusů, roste i lov jezevců, objevuje se psík mývalovitý. Potřetí v historii se myslivci na Náměšťsku dostali u lišek přes hranici 300 ulovených kusů. Je vidět, že se myslivci lovu lišky věnují. S takovými stavy lišek a další škodné je ale obtížné zvýšit stavy drobné zvěře. Na chovatelskou přehlídku byly předloženy dvě trofeje jezevce lesního. Obě byly oceněny medailí.

Foto HoN: Arnošt Pacola

Autor: (ts, ap)
« zpět | Sdílet: FacebookJagg.czLinkuj.czGoogleTwitter tisk