www.horacke-noviny.com

Všeobecné obchodní podmínky předplatného

1. Smlouva o předplatném představuje závazek vydavatele dodávat předplatiteli prostřednictvím doručovací služby objednané tiskoviny a předplatitel se zavazuje zaplatit za tuto dodávku cenu, která je splatná za určité časové období. V ceně jsou zahrnuty náklady na doručení tiskoviny. Předplatitelská období jsou čtvrtletní, půlroční nebo roční, je však možné uzavírat předplatné i na jiná období.

2. Objednávku předplatného lze učinit on-line, poštou, telefonicky, osobně nebo e-mailem, vydavatel si vyhrazuje právo akceptovat i objednávky, které budou učiněny jiným způsobem.

3. Tiskoviny budou doručovány neprodleně po úhradě předplatného, resp. od nejbližšího možného termínu, není-li v objednávce uvedeno datum pozdější.

4. Tiskovina se považuje za dodanou vložením do poštovní schránky předplatitele nebo osobním převzetím jím pověřenou osobou. Za tímto účelem je nutné zajistit přístup k poštovní schránce nebo možnost osobního převzetí doručovaných tiskovin. Vydavatel neodpovídá za případné nedoručení, poškození nebo odcizení doručovaných výtisků, pokud nedojde ze strany předplatitele k zajištění výše uvedeného. Tiskoviny budou doručovány v den vydání určený vydavatelem. Vydavatel neodpovídá za pozdní doručení, pokud takové zpoždění vydavatel nezavinil.

5. Předplatitel se zavazuje zkontrolovat splnění dodávky a případné nesrovnalosti bez prodlení ihned oznámit vydavateli, a to telefonicky nebo e-mailem (kontakty jsou uvedeny na webových stránkách Horáckých novin) s uvedením adresy pro doručování a podrobného popisu důvodu reklamace. Doručování bude realizováno vždy podle údajů uvedených předplatitelem. V případě oprávněné reklamace má předplatitel nárok na nové doručení tiskovin, které nebyly řádně doručeny v souladu s objednávkou. V případě, že nové doručení nebude možné, má předplatitel nárok na prodloužení předplatného úměrně k výši oprávněné reklamace.

6. Předplatitel se zavazuje oznámit vydavateli neprodleně každou změnu údajů, které poskytl za účelem plnění smlouvy. Vydavatel se zavazuje změnit doručování tiskovin v souladu s oznámenou změnou v nejbližším možném termínu.

7. Smlouva o předplatném se uzavírá nejméně na dobu a rozsah uvedený v podmínkách vydavatele. V průběhu doby trvání smlouvy o předplatném může být vydavatelem snížen počet vydání tiskoviny, v takovém případě musí být v rámci finanční kompenzace adekvátně rozšířen stanovený rozsah tiskoviny. V případě, že vznikne předplatiteli z důvodu uvedeného v předchozí větě přeplatek či nedoplatek, je nutné tuto skutečnost sdělit vydavateli vyplněním formuláře zde. Smlouva o předplatném sjednána na dobu určitou se po uplynutí této doby automaticky mění na smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou, pokud předplatitel ve lhůtě nejméně 30 kalendářních dnů před uplynutím závazku nesdělí vydavateli písemnou formou prokazatelně svůj nesouhlas.

8. Smlouvu o předplatném nelze během smluveného období vypovědět. V případě neuhrazení předplatného za dobu trvání závazku je vydavatel oprávněn dlužnou částku za dobu trvání smlouvy vymáhat. Je-li předmětem předplatného závazek pro stanovenou minimální dobu a předplatitel přesto smlouvu o předplatném předčasně ukončí před uplynutím tohoto závazku, vznikne předplatiteli závazek zaplatit vydavateli odstupné ve výši 100% celkové hodnoty předplatného jako paušální kompenzace škody vydavatele v důsledku neoprávněně poskytnutého dárku.

9. Předplatitel se uzavřením smlouvy zavazuje platit za dodávku objednaných tiskovin předplatné dle platného ceníku vydavatele. Předplatné se platí těmito způsoby: prostřednictvím SIPO (Sdružené inkaso plateb obyvatelstva), prostřednictvím poštovní poukázky, bankovním převodem nebo hotově v provozovně vydavatele. Předplatné realizované prostřednictvím SIPO-provádění plateb bude zajišťovat vydavatel na základě údajů SIPO sdělených předplatitelem. Předplatné placené poštovní poukázkou je splatné na základě předvyplněného formuláře poštovní poukázky, zaslaného předplatiteli, v den splatnosti uvedený na poukázce. Předplatné placené bankovním převodem je předplatitel povinen hradit bankovním převodem na základě předpisu k platbě zaslaného vydavatelem, přičemž splatnost předplatného je uvedena na předpisu k platbě. V případě prodlení je vydavatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení až do zaplacení dlužné částky. V případě nezaplacení předplatného ani po opakovaném upomínání vydavatelem bude dlužná částka nadále vymáhána. Vznikne-li z jakéhokoli důvodu (např. reklamace, přerušení dodávání tiskovin apod.) povinnost vydavateli vrátit předplatiteli předplatné nebo jeho část, může vydavatel započíst proti tomuto svému závazku jakoukoliv svoji pohledávku.

10. Smlouva o předplatném se uzavírá buď na dobu určitou nebo na dobu neurčitou. Není-li doba trvání výslovně písemně sjednána, je smlouva uzavřena na dobu neurčitou. Předplatitel je oprávněn smlouvu o předplatném uzavřenou na dobu neurčitou písemně vypovědět. Smluvní vztah předplatitele a vydavatele skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvním dnem v měsíci následujícím po měsíci, kdy byla písemná výpověď doručena vydavateli.

11. Předplatitel, který je spotřebitelem, je v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku oprávněn od smlouvy o předplatném odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí první dodávky předplatného. Předplatitel je dále oprávněn od smlouvy o předplatném odstoupit formou písemné odhlášky předplatného (a to i ohledně plnění, která mají být uskutečněna v budoucnu), pokud dojde ke zvýšení ceny předplatného; odstoupení musí být doručeno včetně uvedení důvodu vydavateli nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne vystavení platby za předplatné se zvýšenou cenou. Ostatní zákonné důvody pro odstoupení od smlouvy zůstávají nedotčeny. Výpověď i odstoupení ze strany předplatitele musí být učiněn písemně s podpisem oprávněné osoby a zaslán vydavateli poštou nebo e-mailem. Účinnost odstoupení od smlouvy nastává ke dni ukončení předplatného nebo k pozdějšímu datu v odstoupení uvedenému. V případě úmrtí předplatitele postupuje vydavatel dle platných právních předpisů.

Zpracování osobních údajů